Koirahoitola- ja löytöeläinkoti Polvijärvellä

Koirahoitola

Koi­ra­hoi­to­la tar­jo­aa koi­ril­le kodin­omais­ta hoi­toa sinun loma­si ajan. Meil­le jokai­nen koi­ra on yksi­lö. Suun­nit­te­lemm­me  aina lem­mi­kin päi­vä­oh­jel­man yhdes­sä omis­ta­jan kans­sa, huo­mioi­den  kaik­kien yksi­löl­li­set tot­tu­muk­set ja tarpeet.

Koi­ra­hoi­to­las­sam­me on uudet tilat, jot­ka on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kai­ken­ko­kois­ten koi­rien tar­pei­ta. Tilo­jen suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu koi­rien viih­ty­vyys ja ennen kaik­kea tur­val­li­suus, jot­ta sinä voi­sit olla huo­let­ta lem­mik­ki­si vie­rai­lun ajan.  Hoi­to­lam­me sijait­see kotim­me piha­pii­ris­sä, joten koi­ra­hoi­to­lan vie­raat ovat koko ajan val­von­nas­sa ja saa­vat huo­mioi­ta pit­kin päivää.