Koirahoitola- ja löytöeläinkoti Polvijärvellä

Mitä Karakon tarjoaa

Koi­ra­hoi­to­la tar­jo­aa koi­ril­le kodin­omais­ta hoi­toa sinun loma­si ajan. Meil­le jokai­nen koi­ra on yksi­lö. Suun­nit­te­lemm­me  aina lem­mi­kin päi­vä­oh­jel­man yhdes­sä omis­ta­jan kans­sa, huo­mioi­den  kaik­kien yksi­löl­li­set tot­tu­muk­set ja tarpeet.

Koi­ra­hoi­to­las­sam­me on uudet tilat, jot­ka on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kai­ken­ko­kois­ten koi­rien tar­pei­ta. Tilo­jen suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu Koi­rien viih­ty­vyys ja ennen kaik­kea tur­val­li­suus, jot­ta sinä voi­sit olla huo­let­ta lem­mik­ki­si vie­rai­lun ajan. Tar­kem­min pää­set tutus­tu­maan koi­ra­hoi­to­lan toi­min­taan Koi­ra­hoi­to­la-lin­kin alta.

Meil­lä on myös löy­tö­eläin­ko­ti. Olem­me teh­neet sopi­muk­set Siun Soten Ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon kans­sa  Pol­vi­jär­ven, Outo­kum­mun, Lipe­rin ja Hei­nä­ve­den alu­een löy­tö­eläi­mis­tä. Lisää tie­toa löy­tö­eläi­mis­tä ja nii­den hoi­ta­mi­ses­ta saat Löy­tö­eläi­met- lin­kin alta.

Kara­kon on Ken­nel­lii­ton viral­li­nen tun­nis­tus­mer­kit­si­jä. Tun­nis­tus­mer­kin­tö­jä teen koi­ril­le ja kis­soil­le. Koi­rat rekis­te­röi­dään Suo­men Ken­nel­liit­toon ja kis­sat Suo­men Kis­sa­liit­toon. Rekis­te­röin­nit siru­tus­ten osal­ta onnis­tuu mei­dän kaut­tam­me. Käy tutus­tu­mas­sa eläi­men tun­nis­tus­mer­kin­tään Tun­nis­tus­mer­kin­tä- lin­kin alta.

Meil­tä saat myös trimmauspalveluita.