Esittely

Kara­kon on vuon­na 2017 perus­tet­tu yri­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa laa­duk­kai­ta pal­ve­lui­ta niin koi­ril­le kuin kis­soil­le kar­voi­hin kat­so­mat­ta omis­ta­jia unoh­ta­mat­ta.
Pää­vas­tuus­sa toi­min­nas­ta olen minä Lau­ra Kont­ka­nen. Per­heel­li­nen, koi­ril­le sydä­men­sä menet­tä­nyt koi­ran­kas­vat­ta­ja, jon­ka haa­vee­na on lap­ses­ta saak­ka ollut teh­dä töi­tä eläin­ten parissa.

Koi­ria ja kis­so­ja minul­la on ollut lap­ses­ta saak­ka. Mukaan on myös mah­tu­nut muu­ta­ma mar­su, kane­ja ja ger­bii­le­jä.
Nyky­ään kas­va­tam­me mie­he­ni kans­sa jämt­lan­nin­pys­ty­kor­via. Jämt­lan­nin­pys­ty­kor­vien myö­tä syk­syt kulu­vat­kin met­säs­tyk­sen ja hir­ven­hauk­ku­ko­kei­den paris­sa. Omis­tan myös useam­man chi­hua­huan, joi­den kans­sa kier­rän pää­asias­sa näyttelyissä.

Olen käy­nyt ken­nel­lii­ton tun­nis­tus­mer­kit­si­jä­kurs­sin ja saan teh­dä viral­li­sia tun­nis­tus­mer­kin­tö­jä koi­ril­le sekä kissoille.

Teen myös kotit­rim­mauk­sia kai­ken­lai­sil­le koi­ril­le ja näyt­te­lyt­rim­mauk­sia pää­asias­sa englan­nin­set­te­reil­le. Ensim­mäi­nen trim­mat­ta­va rotu minul­la oli 90-luvul­la kar­kea­kar­vai­nen jack rus­se­li, jon­ka jäl­keen omien englan­nin­set­te­rei­den myö­tä olen saa­nut pereh­tyä set­te­rei­den tur­kin hoi­toon ja oikeaop­pi­seen trimmaukseen.

Mikä­li lem­mik­ki­si tarvitsee ?

  • Hoi­to­paik­kaa lyhyek­si tai pidem­mäk­si aikaa
  • Trim­maus­ta / Tak­ku­jen sel­vit­te­lyä / Kyn­sien leikkuuta
  • Tun­nis­tus­mer­kin­tää

Ota yhteyt­tä minuun puhe­li­mit­se tai sähköpostilla