Lemmikkihoitola

Lem­mik­ki­hoi­to­la on raken­net­tu vuon­na 2017. Tilat on teh­ty 50-luvul­la raken­net­tuun navet­ta­ra­ken­nuk­seen, jos­ta osa on toi­mi­nut koi­ra­ta­lo­na jo usean vuo­den ajan.

Tilo­ja läh­det­tiin suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan koke­muk­sen tuo­mal­la vii­sau­del­la. Tämä näkyy mm. mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa. Mate­ri­aa­lit on suun­ni­tel­tu siten, että pys­tym­me takaa­maan lem­mi­kil­le­si puh­taan ympä­ris­tön vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Sisä- ja ulko­ti­lat on toteu­tet­tu niin kuin lem­mik­ki­si lomai­li­si koto­naan. Virik­kei­tä ja rau­hal­lis­ta ole­mis­ta sopi­vi­na annok­si­na.

Koi­ril­le omia yksiöi­tä löy­tyy kol­me ja kis­soil­le saman ver­ran. Myös suu­ret ja pie­net koi­rat on huo­mioi­tu. Saman per­heen koi­rat mah­tu­vat hyvin majoit­tu­maan myös yhdes­sä. Kis­sat­kin sopi­vat lomai­le­maan samas­sa, mikä­li näin halua­vat. Koi­ril­la on mah­dol­li­suus ulkoi­luun rajat­to­mas­ti omien ulos­käyn­tien ja laa­duk­kai­den aitauk­sien tur­vin.

Hinnasto

Koi­ra Kis­sa
Hoi­to­mak­su 25€/vrk 18€/vrk
Lem­mi­kin­hoi­to omas­sa kodis­sa 23€/vrk/+0,55€/km 23€/vrk+0,55€/km
Saman per­heen toi­nen lem­mik­ki samal­la pai­kal­la 34€/vrk 23€/vrk
Koi­ra Kis­sa
Saman per­heen kol­mas lem­mik­ki samal­la pai­kal­la 41€/vrk 28€/vrk
Saman per­heen nel­jäs lem­mik­ki samal­la pai­kal­la 48/vrk 33/vrk
Lem­mi­kin kul­je­tus­pal­ve­lu  0,55€/km 0,55€/km
2
Tau­luk­ko on scrol­lat­ta­va oikeal­ta vasem­mal­le!

Hin­nat sis ALV.

Hin­toi­hin sisäl­tyy:

• Tur­val­li­nen ja asian­tun­te­va hoi­to
• Oman alu­een ulkoi­lu­mah­dol­li­suuk­si­neen
• Makuu­alus­tat
• Virik­kei­tä
• Kis­san­hie­kat ja laa­ti­kot
• Herk­ku­ja (mikä­li nii­tä voi lem­mi­kil­le­si antaa)

l
Lomailijan muistilista

• Roko­tuk­set ja mado­tuk­set kun­toon.

• Lääk­kei­den anto-ohjeet (mikä­li lem­mi­kil­lä­si on lää­ki­tys­tä).

• Varaa lem­mi­kil­le­si oma lelu tai vilt­ti mat­kaan.

• Ruu­at.